Sklep z grami planszowymi i zabawkami - Centrum Upominkowe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUM-UPOMINKOWE.PL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej centrum-upominkowe.pl jest Katarzyna Legierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Upominkowe Katarzyna Legierska z siedzibą w Bielsku Białej (43-300), przy ul. Partyzantów 44, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5472133225, REGON: 362939455, dalej zwana „Sprzedawcą”. Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: email: sklep@centrum-upominkowe.pl, tel. 515 108 118.
1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).
1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.
1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

2. Ceny towarów

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.
2.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.
2.3. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie w podsumowaniu zamówienia.
2.4. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych promocję nie łączą się, chyba że postanowienia regulaminu promocji stanowią inaczej.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.
3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.
3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.
3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.
3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym.

4. Prawo odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy  (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar:  Centrum Upominkowe Katarzyna Legierska, ul.
Partyzantów 44, 43-300 Bielsko Biała.
4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.
4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący - np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy - zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.
4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

5. Płatności

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:
a) płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki od kuriera),
b) płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,
c) płatność poprzez system płatności elektronicznych
,
d)
płatność za pomocą karty kredytowej lub płatniczej.
5.2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
5.3. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
5.5. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

6. Dostawa

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego.  Bieg terminu realizacji zmówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.
6.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany w podczas składania zamówienia.
6.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.
6.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów:
- przesyłka pocztowa POCZTEX KURIER 48 (do 30kg),
- przesyłka pocztowa POCZTEX KURIER 48 za pobraniem (do 30kg),
- przesyłka kurierska INPOST (do 30kg),
- przesyłka kurierska INPOST za pobraniem (do 30kg),
- przesyłka do PACZKOMATU INPOST (do 10kg).
6.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.
6.8.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
6.9. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

7. Reklamacje

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.
7.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.
7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 
7.4. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji (nie dotyczy konsumentów). Sposób odesłania reklamowanego towaru określa Sprzedawca.
7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
7.6. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy (nie dotyczy konsumentów).
7.7. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta lub dystrybutora Kupujący zostanie poinformowany o istnieniu i treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania zamówienia.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

8.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).
8.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
8.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.
8.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w sklepie internetowym.
8.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: sklep@centrum-upominkowe.pl.
8.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

9. Przetwarzanie danych osobowych

9.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
9.2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru.
9.3. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych lub marketingowych.
9.4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.
9.5. Sprzedawca uczestniczy w programie „Zaufane Opinie” organizowanym przez spółkę Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000493884, NIP: 7792420393. Program "Zaufane Opinie" polega na przesyłaniu przez Ceneo sp. z o.o. internetowych ankiet, które są wypełniane przez klientów, którzy dokonali faktycznego zakupu w sklepie internetowym. W dalszej kolejności przedmiotowe ankiety mogą być publikowane w serwisie ceneo.pl w formie opinii o sklepie internetowym. W związku z powyższym Kupujący w trakcie składania zamówienia wyraża odrębną zgodę na przekazanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w postaci  adresu e-mail użytkownika (klienta, który dokonał zakupu produktu u Sprzedawcy), numer zamówienia i numer katalogowy produktu oraz na przetwarzanie tych danych osobowych Kupującego przez Ceneo sp. z o.o. w zakresie przetwarzania ww. ankiet, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych".

10. Postanowienia końcowe

10.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
10.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: sklep@centrum-upominkowe.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 515 108 118.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
10.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
10.5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
10.7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nadto konsument niezgadzający się z rozstrzygnięciem reklamacji ma możliwość, na podstawie ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016, poz. 1823), zwrócenia się do podmiotu uprawnionego o rozstrzygnięcie pozasądowe sporu. Rejestr ww. podmiotów uprawnionych prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podmioty uprawnione prowadzą swoje strony internetowe umożliwiając łatwy dostęp do informacji dotyczących prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich i pozwalającą na złożenie wniosku o wszczęcie tego postępowania i przekazanie dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku w postaci elektronicznej. Nadto podmioty uprawnione udostępniają do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały m.in. informacje o rodzajach sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony, informacje o kategoriach sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objętych właściwością danego podmiotu uprawnionego oraz o przyjętym przez podmiot uprawniony regulaminie.

10.8. Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2015 r.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

Przelewy 24

ilość produktów:
0 produkty

zobacz
Kontakt


22338088


515 108 118


sklep@centrum-upominkowe.pl

Wyszukiwanie

-

Wersja Mobilna
www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl